Teaching Staff

Departmental Faculties of Kaya Chikitsa:

Dr. Patil Dhiraj Kakasaheb
 • Name: Dr. Patil Dhiraj Kakasaheb
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 18-06- 2007
 • Joining of Institute: 18-06- 2007
 • Phone: 9739237733
Dr. Sudhir Koli
 • Name: Dr. Sudhir Koli
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 01-08- 2009
 • Joining of Institute: 25-03- 2021 to till today
 • Name of Previous Institute: Annasab Dange Ayu. Medical College Ashta
 • Phone: 9881731153
Dr. Bhojkar Rohan
 • Name: Dr. Bhojkar Rohan
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 18-12- 2014
 • Joining of Institute: 04-03- 2021 to till today
 • Name of Previous Institute: FS Ayu. M. College, Shikohabad, (UP)
 • Phone: 9730580969

Departmental Faculties of Rachana Shareera:

Dr. Prasad Prataprao Bhoi
 • Name: Dr. Prasad Prataprao Bhoi
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.S. Winter
 • Joining of Service: 01-03- 2004
 • Joining of Institute: 31-03- 2020 to till today
 • Name of Previous Institute: Dr. Deepak Patil Ayu. M. College, Borpadle Phata (Panhala)
 • Phone: 9422620217
Dr. Rajmane Suhas Houserao
 • Name: Dr. Rajmane Suhas Houserao
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 01-12- 2014
 • Joining of Institute: 30-11- 2021 to till today
 • Name of Previous Institute: Shri. Annasaheb Dange Ayu. M. College, Ashta
 • Phone: 9503408223
Dr. Suraj Patil
 • Name: Dr. Suraj Patil
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 10-01- 2015
 • Joining of Institute: 18-11- 2019 to till today
 • Name of Previous Institute: Dr. N.A. Magadum A. M. College, Ankali
 • Phone: 8904373086

Departmental Faculties of Kriya Shareera:

Dr. Madawane Harshad Vasantrao
 • Name: Dr. Madawane Harshad Vasantrao
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 02-09- 2013
 • Joining of Institute: 03-03- 2021 to till today
 • Name of Previous Institute: Late Kedari Redekar Ayu. M. College, Gadhinglaj
 • Phone: 8793021008
Dr. Ketkale Sneha Sukumar
 • Name: Dr. Ketkale Sneha Sukumar
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Institute: 11-06- 2019 to till today
 • Phone: 8861078108

Departmental Faculties of Samitha and Siddhanta:

Dr. Jugale Archana Dhanpal
 • Name: Dr. Jugale Archana Dhanpal
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 12-05- 2008
 • Joining of Institute: 22-10- 2018 to Till today
 • Name of Previous Institute: Rajaram Bapu Ayu. Medical College, Islampur
 • Phone: 9916312997
Dr. Teke Asmita Ravindra
 • Name: Dr. Teke Asmita Ravindra
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Institute: 03-01- 2022 to till today
 • Phone: 8317675382
Dr. Pujari Ramchandra Dhondopant
 • Name: Dr. Pujari Ramchandra Dhondopant
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, MA Sanskrit
 • Joining of Institute: 18-04- 2017 to till today
 • Name of Previous Institute: Grameen Ayu. M. College, Terdal
 • Phone: 9764201783

Departmental Faculties of Rasashastra and Bhaishajya Kalpana :

Dr. Vyshali H. P.
 • Name: Dr. Vyshali H. P.
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 01-11- 2008
 • Joining of Institute: 01-11- 2008
 • Phone: 9620530868
Dr. Dhulagade Amol Biru
 • Name: Dr. Dhulagade Amol Biru
 • Designation: lecturer
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Institute: 01-12- 2020 to till today
 • Phone: 9731310234

Departmental Faculties of Roga Nidana:

Dr. Kandekar Santosh Shivaji
 • Name: Dr. Kandekar Santosh Shivaji
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Institute: 18-12- 2018 to till today
 • Phone: 9922123399

Departmental Faculties of Drvyaguna Vigyana:

Dr. Santhosh B. M.
 • Name: Dr. Santhosh B. M.
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 13-08- 2011
 • Joining of Institute: 15-12- 2022 to till today
 • Name of Previous Institute: Ahalia Ayurveda Medical College, Palakkad (Kerala)
 • Phone: 9946187080
Dr. Seema Bongarde
 • Name: Dr. Seema Bongarde
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 18-12- 2018
 • Joining of Institute: 18-12- 2018 to till today
 • Phone: 9922093399

Departmental Faculties of Swastha Vritta:

Dr. Patil Padmavtee Mahaveer
 • Name: Dr. Patil Padmavtee Mahaveer
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Institute: 10-12- 2018 to till today
 • Phone: 8999517914

Departmental Faculties of Agada Tantra:

Dr. Nivedita Karpurashetti
 • Name: Dr. Nivedita Karpurashetti
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 01-08- 2014
 • Joining of Institute: 01-01- 2022 to till today
 • Name of Previous Institute: Dhanwantari Ayu. M. College, Nippani
 • Phone: 8971011467
Dr. Namdev Raghunath Khade
 • Name: Dr. Namdev Raghunath Khade
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, MD
 • Joining of Service: 8/7/2023
 • Joining of Institute: 8/7/2023
 • Phone: 9423286851

Departmental Faculties of Prasooti Tantra & Striroga:

Dr. Chandake Tejpal
 • Name: Dr. Chandake Tejpal
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.S.
 • Joining of Service: 14-03- 2014
 • Joining of Institute: 16-09- 2019 to till today
 • Name of Previous Institute: Late Kedari Redekar Ayu. Mahavidyalaya, Gadhinglaj
 • Phone: 8867883446
Dr. Disha Nilesh Panhalkar
 • Name: Dr. Disha Nilesh Panhalkar
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, MS
 • Joining of Service: 4/10/2021
 • Joining of Institute: 5/12/2021
 • Name of Previous Institute: Shri. Annasaheb Dange Ayu. M. College, Ashta
 • Phone: 9921548916

Departmental Faculties of Koumarabhritya:

Dr. Gane Trishala Baburao
 • Name: Dr. Gane Trishala Baburao
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Institute: 01-12- 2020 to till today
 • Phone: 8459879089

Departmental Faculties of Panchakarma:

Dr. Jayaprakash V. Sagare
 • Name: Dr. Jayaprakash V. Sagare
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Service: 01-07- 2007
 • Joining of Institute: 26-03- 2021 to till today
 • Name of Previous Institute: N.K. Jabshetty Ayu. Medical College, Bidar
 • Phone: 9765009668
Dr. Magdum S. R.
 • Name: Dr. Magdum S. R.
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, M.D.
 • Joining of Institute: 11-01- 22 to till today
 • Phone: 8928171177

Departmental Faculties of Shalya Tantra:

Dr. Utture Veerkumar
 • Name: Dr. Utture Veerkumar
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.S.
 • Joining of Service: 01-08- 2014 till today
 • Phone: 8971948470
Dr. Mayur Sherkhane
 • Name: Dr. Mayur Sherkhane
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, M.S.
 • Joining of Service: 28-12- 2016
 • Joining of Institute: 01-01- 2021 to till today
 • Name of Previous Institute: Shri. Dharmasthala Manjunatheshwara institute of Ayu. Bengalurur
 • Phone: 8095441480

Departmental Faculties of Shalakya Tantra:

Dr. Chougule Nilesh Vasant
 • Name: Dr. Chougule Nilesh Vasant
 • Designation: Professor
 • Qualification: BAMS, M.S.
 • Joining of Service: 01-07- 2009
 • Joining of Institute: 12-10- 2013 to till today
 • Name of Previous Institute: Dr. J. J. Magdum Ayurvedic Medical College, Jaysingpur
 • Phone: 9730767134
Dr. Patil Tejashri Nemgonda
 • Name: Dr. Patil Tejashri Nemgonda
 • Designation: Reader
 • Qualification: BAMS, M.S.
 • Joining of Service: 02-11- 2016
 • Joining of Institute: 02-11- 2016 to till today
 • Phone: 9421137525
Dr. Patil Krupanjali Babaso
 • Name: Dr. Patil Krupanjali Babaso
 • Designation: Lecturer
 • Qualification: BAMS, M.S.
 • Joining of Institute: 22-12- 2021 to till today
 • Phone: 7588489834