Latthe Education Society's
Acharya Deshabushan Ayurvedic Medical College and Hospital

Information and Departments

Samhita, Siddhant, Sanskrit

Rachana Sharir

Kriya Sharir

Dravyaguna

Rasashastra & Bhaishajya Kalpana

Rog Vigyan

Swasthavritta

Agad Tantra Vyavahar Ayurved evam Vidhi Vaidyak

Prasuti & Striroga

Kaumarbhritya

Kayachikitsa

Shalyatantra

Shalakya Tantra

Panchkarma

sports