Latthe Education Society's
Acharya Deshabushan Ayurvedic Medical College and Hospital

Anti Ragging Committee

Latthe Education Society’s

Acharya Deshabhushan Ayurvedic Medical College & Hospital

Bedkihal - Shamanewadi – 591214

Tal - Chikodi, Dist - Belgaum (Karnataka)

 

Anti Ragging Committee academic year 2019-20

 

Sl. No.

Name

Designation

01

Dr. S. B. Hipparge

President / Nodal Officer

02

Dr. V. J. Sadalage

Member

03

Shri. S. T. Khot

Member

04

Shri. A. T. Nare

Member

05

Shri. B. D. Khot

Member

06

Dr. V. V. Utture

Member

07

Dr. P. M. Patil

Member

08

Shri. A. B. Khot

Member

09

P. S. I. Sadalaga Police Station

Member

Anti Ragging Committee Students name

 

Girls: -

10

Miss. Aishwarya M. Ghale

11

Miss. Rutuja Suresh Herwade

 

Boys: -

12

Shri. Pratiraj Atigre

13

Shri. Prathamesh Waghare

14

Shri. Arif Mujawar

15

Shri. Irfan Beg